Historia PZITB Oddział w Gliwicach

Gliwice są miastem wyjątkowym. Tu została rozpętana II wojna światowa prowokacją przeprowadzoną przez Niemców 31 sierpnia 1939 r. Ale też byto to miasto, które już w końcu XIX w. przodowało w rozwoju kultury, przede wszystkim technicznej. Tu stoi pierwszy w Europie budynek w stylu modernistycznym (https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_tekstylny_Weichmanna) oraz kilka innych pereł tego stylu architektonicznego efektywnie wykorzystującego ówczesne osiągnięcia inżynierii budowlanej. Te obiekty zostały pieczołowicie zachowane i stały się inspiracją do dalszego rozwoju miasta. Warto tu wspomnieć, że dzięki zaangażowaniu członków naszego Oddziału został ocalony niemy świadek wspomnianej prowokacji -111-metrowy, najwyższy na świecie maszt drewniany, a do niedawna najwyższa na świecie budowla wykonana w całości z drewna (https://pl.wikipedia.org/wiki/Radiostacja_gliwicka). Po powrocie miasta Gliwice do Macierzy Polskiej w roku 1945 ówczesne władze podjęty niezwykle ważną dla przywrócenia polskości ziemi górnośląskiej decyzję – lokacji w Gliwicach Politechniki Śląskiej, dokąd przeniosła się znaczna część kadry Politechniki Lwowskiej. Dziś jest to polskie miasto, leżące między Śląskiem czarnym i zielonym, silnym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i naukowym. Podstawą rozwoju miasta nie by ciężki przemysł, ale przede wszystkim liczna kadra techniczna wykształcona w Politechnice Śląskiej. Ci inżynierowie założyli w Gliwicach liczne instytuty naukowe i biura projektów, gdzie powstały projekty większości najważniejszych inwestycji przemysłowych w Polsce. Dziś kolejne pokolenia tej kadry przekształcają Gliwice w dynamicznie rozwijający się ośrodek Przemysłu 4.0. Do tego dochodzi doskonałe skomunikowanie dzięki skrzyżowaniu dwóch autostrad oraz bliskość międzynarodowych portów lotniczych, a także wieloletnie starania urbanistów i umiłowanie przyrody przez mieszkańców, które sprawiły, że Gliwice są miastem tonącym w zieleni.

Ten wstęp byt konieczny, aby zrozumieć specyfikę Oddziału PZITB w Gliwicach, mieście, które nie jest i nigdy nie było miastem wojewódzkim, a jest ważnym ośrodkiem akademickim. Pierwsze koło Polskiego Związku Inżynierów i Techników w Gliwicach powstało w roku 1951 przy Gliwickim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego. Dwa lata później powstał Oddział PZITB. Pierwszym jego przewodniczącym był:

Bronisław Pupiec (1953-1956), kolejnymi


Leon Rowiń­ski (1958-1958),

Janusz Cieślik (1958-1981),

Gustaw Obra­caj (1981-1984),

Tadeusz Czajkowski (1984-1988),

Zbigniew Piątkowski (1988-1972),


Józef Głomb (1972-1978),

Jan Miku­lec (1978-1981),

Józef Świda (1981-1984),


Włodzimierz Sta­rosolski (1984-1987),


Marian Bela (1987-1993),

Rudolf Mo­krosz (1993-2002),


Ireneusz Jóźwiak (2002-2008),


Radosław Jasiński (2008-2012),


Tomasz Steidl (2012-2018).


Ryszard Walentyński (od 2018).

Skład zarządu i innych ciał statutowych wybranych w roku 2018 podano na stronie http://pzitb.dkonto.pl/2016/03/14/nowy-sklad-zarzadu/. Oddział może poszczycić się aż trzema członkami honorowymi naszego stowarzyszenia, są to: Andrzej Ajdukiewicz, Józef Głomb i Włodzimierz Starosolski. Wielu członków Oddziału zostało uhonorowanych nagrodami stowarzyszeniowymi:

  • imienia Prof. Aleksandra Dyżewskiego: 1979- Leon Rowiń­ski, 1983 -Jan Mikoś;
  • imienia Prof. Stefana Bryły: 1987 – Józef Głomb, 1975 – Je­rzy Weseli, 1979 – Włodzimierz Starosolski, 1988 – Zdzi­sław Sulimowski, 2008 – Jan Kubica, 2008 – Walter Wu­wer, 2010 – Barbara Klemczak
  • imienia Prof. Wacława Żenczykowskiego: 1978 – Jan Mikoś, 1980 – Maciej Gryczmański, 1985 – Kazimierz Kłosek, 1998 – Stanisław Majewski, 2003 – Jan Ślusarek, 2011 – Leszek Szojda, 2012 – Jacek Hulimka;
  • imienia Prof. Władysława Danileddego: 1998 – Adam Zy­bura, 2018 – Mariusz Jaśniok.

Laureatami medalu imienia Prof. Stefana Kauffmana zostali: 1997 – Józef Głomb, 1998 – Andrzej Ajdukiewicz, 1999 – Włodzimierz Starosolski.

Przez wiele kadencji Józef Głomb, Włodzimierz Starosolski i Ireneusz Jóźwiak pełnili zaszczytne funkcje wiceprzewodniczących PZITB. Działalność Oddziału PZITB była widoczna także z racji prac w Komitetach działających przy ZG PZITB. W Zarządzie Komitetu Nauki byli: Wilhelm Król, Józef Głomb (przewodniczący w latach 1984-1990, Honorowy Członek KN), Szczepan Wyra, Andrzej Ajdukiewicz (przewodniczący w latach 1993-2005, Honorowy Członek KN), Jan Kubica, Komitetem Trwałości Budowli w latach 1999-2016 Adam Zybu­ra, z kolei Komitetem Ekologii przewodniczyli Henryk Krause (1999-2004), a później w okresie 2004-2012 Jan Ślusarek. Przewodniczącymi Komitetu Młodej Kadry byli Ireneusz Jóźwiak (2002-2005) i Radosław Jasiński (2005-2012).

Na ostatnim zjeździe stowarzyszenia w roku 2016 do prac Zarządu Głównego PZITB wybrani zostali Magdalena Łysko, Michał Starzyk oraz Ryszard Walentyński – przewodniczący Oddziału w kadencji (2016-2020).

Największe Kolo Oddziału działa na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Powstało w roku 1987, którego obecnym przewodniczącym jest Rafał Domagała. Najważniejszym elementem działalności Koła jest organizacja konkursu prac dyplomowych im. Prof. Stanisława Brzozowskiego (http://pzitb.dkonto.pl/konkurs-o-nagrode-im-prof-stanislawa-brzozowskiego/). Nagrody wręczane są na corocznym spotkaniu noworocznym Oddziału w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej. Impreza ta jest zawsze okazją do udziału w interesującym występie artystycznym i wspólnej kolacji członków stowarzyszenia oraz zaproszonych gości. Oddział współpracuje również z Zespołem Szkól Ceramicz­no-Budowlanych w Gliwicach, gdzie co roku zostaje ogłoszony konkurs na Technika Roku. Przy Oddziałach Gliwickim i Katowickim działa wspólna Śląska Komisja Nauki. Z uwagi na to powiązanie jest to wyjątkowa struktura w ramach całego stowarzyszenia Przewodniczącym jest Jacek Hulimika. Najważniejszym elementem działalności Komisji jest organizacja działalności Kapituły Medalu imienia Profesora Stefana Kaufmana (http://www.zgp­zitb.org.pl/nagrody/medal-im-prof-stefana-kaufmana/). Oddział uczestniczy w pracach Rady Miejskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gliwicach (http://www.not-gliwice.pl/) .

Ważnymi kotami Oddziału są Koto Seniorów (http://pzitb.dkonto.pl/2018/06/17/25-lat-kola-seniorow-przy-pzitb-oddzial-w-gliwicach/) oraz Koto Młodej Kadry (http://pzitb.dkonto.pl/mloda-kadra/), które wykazuje się znaczną aktywnością w organizacji konkursów, szkoleń i imprez. W latach 2010-2011 Koto Młodej Kadry, której przewodniczył Michał Starzyk, zorganizowała IV i VI Krajowy Zjazd Młodej Kadry PZITB. Wspólną inicjatywą Koła Seniorów i Kola Młodej Kadry była w roku 2017 techniczna wycieczka do Palmiarni w Gliwicach – obiektu o unikatowej konstrukcji stalowo-aluminiowej z pierwszym w Polsce pokryciem płytami poliwęglanowymi. Jednocześnie członkowie Kola Młodej Kadry regularnie uczestniczą w zjazdach organizowanych przez Zarząd Główny, oraz w spotkaniach z innymi oddziałami.

Oddział współpracuje z Śląską Izbą Inżynierów Budownictwa i jej placówką terenową w Gliwicach, szczególnie w zakresie organizacji szkoleń technicznych (http://pzitb.dkon­to.pl/szkolenia-z-pzitb/). Oddział bierze również udział w pracach Klubu Prezesów Polski Południowej PZITB. Przewodniczący oddziałów spotykają się dwukrotnie każdego roku, podejmując działania umacniające współpracę.

Istotnym elementem działalności są ekspertyzy i opinie techniczne realizowane na zlecenie zarówno osób fizycznych, jak i sądów i prokuratur. Na tym polu odnotowujemy, z satysfakcją, znaczny postęp. Obecnym przewodniczącym Zespołu Rzeczoznawców (http://pzitb.dkonto.pl/zespol-rzeczoznawcow/) jest fukasz Drobiec, który zastąpi, zmarłego Eugeniusza Kuklę. Niezmiernie istotnym punktem działalności Oddziału PZITB w Gliwicach jest organizacja „Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji”, przy stałej współpracy Oddziałów w Bielsku, Katowicach i Krakowie. Przedstawiciele Oddziału uczestniczyli w pracach Komitetów Organizacyjnych od pierwszych warsztatów, które odbyty się w 1986 roku w Kra­kowie. W nowoczesnej formule Oddział w Gliwicach był wiodącym organizatorem WPPK w latach 1998 (przewodniczący KO Zbigniew Dzierżewicz), 2002, 2006, 2010, 2014 (przewodniczący KO Ireneusz Jóźwiak) oraz 2018 (przewodniczący KO Łukasz Drobiec). Ostatnie XXXIII WPPK, które odbyty się w marcu 2018 r., rozpoczęty nowy, czteroletni cykl „Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie”, a poświęcone byty konstrukcjom żelbetowym. Warsztaty zakończyły się pełnym sukcesem i byty rekordową imprezą pod względem liczby uczestników i wystawców. Sprawozdanie z XXXIII WPPK można znaleźć w PB 4/2018 (http://www.przegladbudowlany.pl/2018/04/2018-04-PB-06-WYDARZ-WPPK.pdf), a rys historyczny warsztatów znajduje się pod linkiem (http://pzitb.dkonto.pl/o-wppk/)

Pod patronatem Komitetu Trwałości ZG PZITB w latach 2010, 2012, 2014 i 2016 Oddział PZITB w Gliwicach organizował ogólnopolskie konferencje KONTRA poświęcone zagadnieniom trwałości budowli. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego wszystkich konferencji był Adam Zybura – wieloletni przewodniczący Komitetu Trwałości.

Oddział systematycznie odnotowuje wzrost liczby członków. Są to przede wszystkim młodzi inżynierowie i studenci, choć nie brakuje osób dojrzałych, o ugruntowanej renomie zawodowej. Obecnie Oddział zrzesza 162 członków w 5 Kołach. Obecna siedziba Oddziału mieści się w gmachu Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Aktualne i bardziej szczegółowe dane można znaleźć na stronie Oddziału http://pzitb.dkonto.pl.

Przewodniczący Oddziału
Ryszard Walentyński