Polityka bezpieczeństwa RODO

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Gliwicach.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA O/GLIWICE
AKADEMICKA 5, POK.123A
44-100 GLIWICE, POLSKA
REGON: 276853020
KRS: 0000137433
kontakt@pzitb.gliwice.pl
tel./fax: +48 32 231 13 27

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. Prowadzenia ewidencji Członków PZITB,
 2. Kontaktu z Członkami oddziału oraz interesantami za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencyjnie jak i telefonicznie.
 3. Realizacji usług zleconych Zespołowi Rzeczoznawców Budowlanych przy PZITB O/Gliwice.
 4. Rejestracji uczestników i organizacji spotkań, szkoleń, kursów, warsztatów i konferencji oraz wydawania zaświadczeń i innych dokumentów z tym związanych,

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych są:

 1. Realizacja działań statutowych względem Członków PZITB O/Gliwice
 2. Zgoda udzielona w momencie przekazania danych osobowych
 3. Konieczność przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umów i zleceń, które Pana/Panią dotyczą.

Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na czas:

 1. trwania członkostwa – dotyczy Członków PZITB O/Gliwice
 2. 5 lat od dnia realizacji umowy.

Odbiorcy danych osobowych

W uzasadnionych przypadkach odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

 1. Podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe (Poczta Polska)
 2. Pracownicy PZITB O/Gliwice
 3. Zespół Rzeczoznawców przy PZITB O/Gliwice (dotyczy realizacji zleceń)

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 6. żądania przenoszenia danych osobowych