Żegnamy ŚW.P. Kolegę Józefa Głomba

Z wielkim smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci profesora Józefa Głomba, członka PAN i Honorowego Członka PZITB, długoletniego pracownika Politechniki Śląskiej, budowniczego mostów, naukowca, pisarza.

Józef GŁOMB  
Przewodniczący Oddziału w latach 1972 – 1978
Członek Honorowy PZITB

Urodził się 04.02.1927 w Tarnowie. Pracował w sferze transportu (kolejnictwo). Do szkoły powszechnej uczęszczał w Tarnowie. Naukę odbywał też na tajnych kompletach w czasie wojny. Maturę zdał w 1945 roku. W latach 1945÷1947 odbywał równocześnie studia techniczne w Gliwicach i prawnicze we Wrocławiu. Dyplom inżyniera budownictwa uzyskał w roku 1950, doktorat w 1956 (Politechnika Śląska), a tytuł dr hab. w 1962 (Politechnika Warszawska). W latach 1947-1960 – niezależnie od działalności naukowej na Politechnice Śląskiej pracował jako inżynier na budowach i w biurach projektów.

Profesorem nadzwyczajnym został w 1971 roku, profesorem zwyczajnym w 1989 roku, kierownikiem katedry Budowy Mostów w latach 1963-1970 oraz 1975-1994, dyrektorem Instytutu Dróg i Mostów w okresie 1970-1975, a dziekanem Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej w latach 1964-67.

Opublikował ponad 250 prac naukowych, w tym 4 monografie, dwa podręczniki akademickie oraz książkę o charakterze popularno-naukowym.

Działalność naukowa dotyczyła wytrzymałości i odkształcalności materiałów kruchych w złożonych stanach napięcia, metod obliczania konstrukcji sprężonych, dynamiki mostów, zastosowań nowych materiałów i nowych technologii w budowie mostów sprężonych.

Był promotorem 14 doktoratów, recenzentem 11 przewodów habilitacyjnych, 3 współpracowników zostało profesorami. Członek PAN od 1986 r. Członek Akademi Budownictwa Ukrainy od 1998 r.

W latach 1947-60 pracował na budowie i w biurach projektów. Potem dał się poznać jako autor lub współautor wielu dużych obiektów inżynierskich, m.in. mostu z lekkiego betonu przez Olzę w Cieszynie, Hali Sportowo-Widowiskowej (Spodek) w Katowicach, hali pieców szybowych w hucie Głogów, pierwszego w Polsce nasuwanego podłużnie mostu przez Sołę w Oświęcimiu, mostu przez Dunaj w Wiedniu (Reichsbrucke), mostu granicznego przez dolinę Olzy w Cieszynie-Boguszowicach, mostu przez Odrę w Szczecinie. Był autorem 14 patentów (w tym 8 jako współautor). Wykonał ponad 300 ekspertyz i opinii naukowo-technicznych.

Publikacje: “Człowiek z pogranicza epok” o Rudolfie Modrzejewskim (5 wydań, w tym 2 w USA), “Pontifex Maximus” – Ponad przestrzenią i czasem (2 wydania w Polsce i na Ukrainie), “O niektórych wyznacznikach współczesności” (2 wydania   Washington – 1991, “Blaski wieczoru” – 2002. Napisał 14 prac z zakresu historii techniki (opublikowane w kraju i za granicą) i 7 z estetyki mostów, 6 wydawnictw poświęcił filozofii techniki (m.in. “Nauka, postęp techniczny – dylematy i ograniczenia” – 5 wydań; “O skuteczności działania w sferze techniki”, “Wolność i ograniczenia w działalności naukowej i technicznej”, “Stanisław Brzozowski i jego czas” – 2 wydania).

Był konsultantem i doradcą w różnych okresach: Ministerstwa Komunikacji, Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Ministerstwa Budownictwa, członkiem KBN w latach 1989-1991, organizatorem 4 międzynarodowych i 7 krajowych konferencji naukowych, w tym dwukrotnie konferencji w Krynicy. Należał do Komitetu Transportu i Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Był przewodniczący Komitetu Nauki PZITB 1983-87, przewodniczącym Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (1988-1999). Od 1968 roku był członkiem Jury Nagród im. prof. Bryły i Żenczykowskiego. W latach 1983 – 1985 przewodniczył Komisji ds. Specjalizacji Zawodowej Oddziału.

Kolega Józef Głomb otrzymał nagrodę im. Stefana Bryły (1967), Dyplom – Zasłużony dla Konferencji Krynickiej (1981), Dyplom 40-lecia PZITB. Jest członkiem honorowym PZITB od 1990 r., a Związku Mostowców RP od roku 1994.