Konkurs WPPK 2018 – regulamin

REGULAMIN KONKURSU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Gliwice, ul. Akademicka 5 pok. 123, 44-100 Gliwice, KRS: 0000137433.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas trwania Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji 2018r. („Warsztaty”).

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  • zgłosiła swój udział w WPPK 2018 i opłaciła swoje uczestnictwo w Warsztatach do dnia 12.01.2018r (rozstrzygająca jest data zaksięgowania płatności na koncie Organizatora),
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie jest członkiem Komitetu Organizacyjnego WPPK 2018,
  • nie jest uczestnikiem Warsztatów na zasadach „osoby towarzyszącej”.

§3 ZASADY I PRZEBIEG LOSOWANIA

 1. Losowanie odbędzie się podczas trwania Warsztatów przed rozpoczęciem jednej z sesji.
 2. Szczegółowe informacje o terminie losowania zostaną podane w programie Warsztatów dołączonym od materiałów konferencyjnych.
 3. Miejscem losowania będzie sala konferencyjna, w której odbędzie się kolejna, następująca po rozstrzygnięciu konkursu, sesja.
 4. Organizator wylosuje dane jednej osoby spośród Uczestników konkursu i poda jej imię i nazwisko przy użyciu systemu nagłaśniającego dostępnego w sali konferencyjnej.
 5. Uczestnik konkursu, którego imię i nazwisko zostanie wyczytane, zgłasza się do organizatora i potwierdza swoją tożsamość, stając się laureatem konkursu („Laureat konkursu”).
 6. Jeśli uczestnik konkursu, którego imię i nazwisko zostało wyczytane, nie zgłosi się do Organizatora, podejmuje on decyzję o ponownym losowaniu z wyłączeniem Uczestnika, który został już wylosowany.
 7. Organizator powtarza czynności opisane w §3 pkt 4, 5 i 6 do skutku jakim jest wyłonienie laureata konkursu.

§4 NAGRODY

 1. Wydanie nagrody w konkursie nastąpi niezwłocznie po wyłonieniu laureata konkursu.
 2. Nagrodą w Konkursie jest tablet Samsung Galaxy Tab E (9.6, Wi-Fi).

§5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie pzitb.gliwice.pl.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.