Inżynier Europejski

1W związku z coraz częściej pojawiającymi się pytaniami o kwestie związane z tytułem Inżyniera Europejskiego postanowiliśmy zamieścić parę podstawowych informacji na ten temat.

Inżynier Europejski (Eur Ing, EUR ING) jest międzynarodowym certyfikatem zawodowym inżyniera, akceptowanym w wielu krajach europejskich. Tytuł ten przyznawany jest przez FEANI (Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych).

Tytuł zawodowy Inżyniera Europejskiego jest swoistą gwarancją, że osoba legitymująca się nim posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, stąd od kandydatów wymagany jest w sumie 7-letni okres kształcenia inżynierskiego obejmujący studia wyższe oraz udokumentowaną praktykę zawodową. W polskich realiach (5-letni okres studiów) wymagane są więc minimum 2 lata pracy zawodowej (Uwaga! Praca naukowo-dydaktyczna na uczelni nie jest uznawana przez FEANI za pracę inżyniera).

Kolejnym kryterium jakie musi spełnić kandydat chcący uzyskać tytuł Eur Ing jest przynależność do stowarzyszenia naukowo-technicznego będącego członkiem FEANI. W Polsce jest to Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, w ramach której działa między innymi Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Warto przy tym podkreślić, że wg danych z kwietnia 2015, aż 89 spośród 341 polskich inżynierów posiadających tytuł Eur Ing to członkowie PZITB, stanowią oni tym samym najliczniejszą grupę.

Przyszły Inżynier Europejski musi także wykazywać się znajomością przynajmniej jednego z oficjalnych języków FEANI, są to: angielski, francuski oraz niemiecki. Cały proces aplikacyjny przebiega w jednym z tych języków. Jak wszystko, tak i chęć zostania „Euroinżynierem” ma swoją cenę, opłata rejestracyjna podawana przez FSNT NOT to 280 €.

Tytuł Eur Ing jest w pełni honorowany w Wielkiej Brytanii, w przypadku innych krajów brak jest szczegółowych regulacji i decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych należy do krajowych koordynatorów tytułów inżynierskich mimo, że Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca kwalifikacji zawodowych nr 89/48/EEC, ogólnie zwalnia posiadacza tytułu „Eur Ing” z dodatkowych egzaminów czy nostryfikacji krajowego dyplomu inżyniera na terenie całej Unii.

Polskim koordynatorem procedur przyznawania tytułu Eur Ing jest FSNT NOT.

Pełną procedurę nadawania tytułu Eur Ing oraz wszelkie niezbędne dokumenty aplikacyjne w językach: angielskim, francuskim i niemieckim znajdziecie Państwo tutaj:
http://enot.pl/aktualnosci/item/175-tytul-zawodowy-inzyniera

Lista uczelni, których dyplomy są uznawane przez FEANI znajduje się tutaj:
http://www.feani.org/site/index.php?id=138&no_cache=1

Damian Grabowski